Články

Zelená podnikom – dotácia na fotovoltiku pre podniky a lokálne zdroje

Prostredníctvom nového národného projektu SIEA Zelená podnikom bude možné získať príspevok na energetický audit a využívanie OZE

Mikro, malé a stredné podniky budú môcť prostredníctvom pripravovaného pilotného projektu Zelená podnikom získať finančný príspevok do výšky 70-tisíc eur na vypracovanie energetických auditov a inštaláciu vhodných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie primárne pre vlastnú spotrebu.

Nový národný projekt SIEA má pomôcť malým a stredným podnikateľom, ktorí nemajú administratívnu kapacitu potrebnú pri podávaní žiadostí prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev, ale aj tým, ktorí nemohli využiť Zelenú domácnostiam, pretože rodinný dom využívali aj na podnikanie.

Rozloženie podnikov

Pomoc je určená pre mikro, malé a stredné podniky (MSP) zo všetkých sektorov s výnimkou pôdohospodárstva. Za MSP bude považovaný každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu alebo oblasť podnikania. Poukážky tak budú môcť využiť aj osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, napríklad advokáti, notári či lekári.

Energetický audit - zelená podnikomSúčasťou žiadosti o poukážku je predloženie energetického auditu. Z neho vyplynie, ktoré zariadenia sú pre konkrétny typ prevádzky vhodné a s akým inštalovaným výkonom. Vďaka auditom budú mať podnikatelia k dispozícii návrhy vhodných opatrení energetickej efektívnosti a odborne stanovený potenciál využitia obnoviteľných zdrojov v podniku. „Keďže pri poskytovaní verejných prostriedkov platí zásada prvoradosti energetickej efektívnosti, energetický audítor určí potenciál využitia OZE až po zohľadnení úsporných opatrení, ktoré by bolo možné realizovať,“ vysvetlila na konferencii riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Kvetoslava Šoltésová. Napríklad ak bude v návrhu zateplenie budovy, podnik síce zatepliť nemusí, ale príspevok na zariadenie využívajúce OZE dostane len do takej výšky, aby pokryl potrebu energie po zateplení budovy.

Podporená bude inštalácia tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov, fotovoltických panelov a veterných turbín, ktoré nepoškodzujú ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a spĺňajú pravidlá „výrazne nenarušiť“ (tzv. DNSH z anglického Do No Significant Harm). Podporovaná bude aj akumulácia energie.

Dotácie pre projekt zelená podnikom

Cieľom projektu zelená podnikom je zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov so zohľadnením princípov udržateľnosti a podporou decentralizácie výroby energie. Na projekt je zatiaľ vyčlenených vyše 66 miliónov eur, z toho 22 miliónov pre podniky v Bratislavskom samosprávnom kraji a 44 miliónov eur pre ostatné regióny.

Poukážky budú môcť pokryť 35 % z celkových oprávnených výdavkov s možnosťou bonifikácie o 5 %, ak energetický audit potvrdí, že minimálne 90 % energie vyrobenej v každom z podporovaných zariadení bude spotrebovaných v MSP. Ďalších 5 % navyše bude možné získať na zariadenia s minimálnym zaťažením ovzdušia znečisťujúcimi látkami. Maximálna výška príspevku bude 70-tisíc eur na jeden MSP. Stanovená bude aj maximálna cena za jednotku inštalovaného výkonu, aby bolo zabezpečené hospodárne využitie výdavkov.

MSP bude môcť požiadať v jednej žiadosti o vydanie poukážky o podporu na všetky podporované druhy zariadení alebo môže podať viac žiadostí až do maximálnej výšky pomoci. Podpora na vypracovanie účelového energetického auditu bude poskytovaná vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov na vypracovanie auditu, najviac však 2 500 eur. Čo presne má účelový audit obsahovať, bude uvedené v usmernení, ktoré SIEA vopred zverejní. Príspevky sa budú poskytovať s uplatnením minimálnej pomoci.

Schéma poskytovania príspevku pre projekt zelená podnikomV prvej fáze podnik podá žiadosť o vydanie poukážky a SIEA posúdi oprávnenosť žiadateľa, dodržiavanie limitov a ďalšie zákonom stanovené podmienky. V prípade, že žiadateľ podmienky splní, SIEA mu doručí zmluvu s poukážkou. Od nadobudnutia účinnosti zmluvy má žiadateľ 6 mesiacov na to, aby zariadenie nainštaloval. Po doručení žiadosti o preplatenie poukážky SIEA preverí, či nainštalované zariadenie spĺňa podmienky zásady DNSH a posúdi reálnu výšku nákladov na realizáciu.

Zámer nového národného projektu SIEA, ktorý bude financovaný z Programu Slovensko, aj príslušná schéma minimálnej pomoci, sú schválené. Podrobnejšie podmienky podpory budú dostupné po schválení projektu. Oprávnené obdobie, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o ich preplatenie, bude trvať do roku 2029, respektíve do vyčerpania vyčlenenej finančnej alokácie.

Ak máte záujem o komplet vypracovanie energetického auditu, pomoc s dotáciou a nezáväznú cenovú ponuku na OZE. Neváhajte nás kontaktovať.

Oprávnení žiadatelia pre projekt zelená podnikom

One Reply to “Zelená podnikom – dotácia na fotovoltiku pre podniky a lokálne zdroje”

  1. Obnova-domu 5 mesiacov ago

    zelená podnikom už sa teším

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This field is required.

This field is required.