Plán obnovy rodinných domov bude najväčším programom v Plánu obnovy pre domácnosti. Celkovo sa plánuje do r. 2026 podporiť obnova okolo 30 000 rodinných domov.

Aktuálne informácie:

Najčastejšie otázky:

O obnovu sa bude môcť uchádzať majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • Na liste vlastníctva, v projektovom alebo energetickom hodnotení či certifikáte musí byť uvedený ako rodinný dom (RD).
 • Dom je využívaný v prevažnej miere na bývanie. Na podnikateľské alebo hospodárske účely sa nemôže využívať viac ako 10% podlahovej plochy.
 • Energetická hospodárnosť pred obnovou domu sa musí určiť spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.
 • O poskytnutie dotácie na obnovu domu bude môcť žiadať fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ, má trvalý pobyt na území SR aj v danom rodinnom dome (RD), je spôsobilá na právne úkony a je vlastníkom alebo spoluvlastníkom (bezpodielovým či podielovým) RD a nebola odsúdená na trestný čin z oblasti finančných podvodov a korupcie. Žiadateľ nesmie mať žiadne väčšie dlhy a nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom až do vyplatenia dotácie.

Ak má dom viac spoluvlastníkov, o dotáciu žiadajú všetci spolu. Ten, ktorý žiadosť predkladá, sa ale nazýva hlavným žiadateľom (ostatní spoluvlastníci ho musia na tento úkon splnomocniť).

Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou a zároveň zrealizované aspoň jedno z nasledovných povinných opatrení:

 • zateplenie obvodového plášťa
  zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

K tomu je možné pridať ľubovoľné z nasledovných voliteľných opatrení:

 • tepelné čerpadlo
 • fotovoltické panely
 • solárne kolektory
 • plynový kondenzačný kotol ale len ak: je súčasťou komplexnej obnovy domu, je v energetickej triede A, nahrádza zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia či oleja.
 • rekuperácia
 • iný tepelný zdroj napr. elektrokotol.
  kotol na spaľovanie biomasy ani tepelné zdroje na olej či uhlie podporované nebudú
 • zelená strecha: intenzívna ak sa zavlažuje z akumulačnej dažďovej nádrže, extenzívna
 • akumulačná nádrž na dažďovú vodu podzemná a nadzemná
  tieniaca technika
  odstránenie azbestu

Podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu.

Úspora energie musí byť preukázaná pomocou projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu.

Výška oprávnených výdavkov na realizáciu povinných opatrení musí predstavovať minimálne 50% celkových oprávnených výdavkov projektu. Výška oprávnených výdavkov na akumulačnú nádrž na dažďovú vodu a odstránenie azbestu nesmie prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Na projekt, ani na žiadnu jeho časť nemohol byť v minulosti vyplatený alebo schválený finančný príspevok z iných verejných zdrojov, ktorý by predstavoval duplicitné financovanie opatrenia.

Pre bežného žiadateľa platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

14 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30% až 60% oproti stavu pred obnovou
19 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60% oproti stavu pred obnovou
Uvedená suma dotácie môže byť maximálne 60% skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 40% si musíte zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo požičať.

Ak však spĺňate nasledovné podmienky, môžete získať dotáciu vo výške do 18 000€ + preplatenie DPH na služby od platcov DPH, ktorá bude 95% oprávnených nákladov:

máte v rodičovskej alebo náhradnej starostlivosti dieťa do 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. alebo
žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou resp. vo viacdetnej rodine t.j. min. 1 rodič + 4 deti.
Podmienkou je trvalý pobyt žiadateľa v rodinnom dome. Takýto žiadateľ si musí dosiahnuť úsporu energie na úrovni 30% a zabezpečiť z vlastných zdrojov len 5% z celkovej sum

Ak realizujete obnovu na základe stavebného povolenia tak max. 12 mesiacov od dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudačného rozhodnutia).

Ak je obnova domu len na základe ohlášky, tak max. 8 mesiacov. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň odovzdania diela, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela prijímateľom.

Posledný možný termín je 31. marca 2026.

Pozn. SAŽP (Slovenská agentúra životného prostredia) môže na základe riadne odôvodnenej žiadosti predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie projektu, v prípade, že obnova domu zahŕňa aj investície, ktoré nie sú v rámci tejto výzvy podporované a ich ukončenie má priamy vplyv na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby.

Áno, ale dotácia sa nebude vzťahovať na práce, tovary a služby objednané alebo realizované svojpomocne pred 1. februárom 2020.Tento dátum sa doloží objednávkou alebo faktúrou (ak obsahuje informáciu o dátume objednávky). Deň vystavenia objednávky je uvedený v texte príslušnej faktúry.Zároveň platí, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre, ani dátum vystavenia objednávky nesmie byť skorší ako 1. február 2020.
Žiadosť musí byť podaná online, prostredníctvom formulára

Neviete kde začať?

Napíšte nám a so všetkým Vám poradíme a navrhneme správne riešenie.

Dohodnúť obhliadku

Cenová ponuka a obhliadka zdarma